X
تبلیغات
رایتل

بیوگرافی بازیگران و اس ام اس

تاریخچه فربهر

فربهر


نگار فربهر از چند قسمت تشکیل شده که هر قسمت فلسفه ی خاص خود را دارد:

صورت فربهر به انسان شبیه است و این خود نشان دهنده ی رابطه ی بین فربهر و انسان می باشد.

ـدو بال در دو طرف فربهر وجود دارد که هر کدام از این بال ها سه ردیف دارند.این سه ردیف پر نشان دهنده ی اندیشه ی نیک،گفتار نیک و کردار نیک هستند یعنی با تجهیز شدن به این سه می توان به مانند بال های یک پرنده به سوی خوبی،پیشرفت و آینده ی بهتر پرواز کرد.

ـدر قسمت پایین فربهر دم پر گونه ای وجود دارد که خود سه ردیف پر دارد.این سه پر نشان دهنده ی اندیشه ی بد،گفتار بد و کردار بد هستند که سبب سقوط انسانند و به همین علت هم در قسمت پایین فربهر قرار گرفته اند.

ـدو طناب که در انتهای فربهر گره خورده اند و در دو طرف آن قرار دارند سپنته مینو(جلو) و انگره مینو(پشت) را نشان می دهد که این دو خود نشان می دهند که انسان باید خوبی را در پیش گیرد و به جلو برود و به بدی ها پشت کند.

ـدایره ای که دور تنه ی فربهر هست نشان از این دارد که روان انسان جاوید است.نه آغازی داشته و نه پایانی دارد.

یک دست فربهر بالا را نشان می دهد و این نشان از این دارد که در این جهان تنها یک راه است و آن راستی است که باید آن را در پیش گرفت.

دست دیگر حلقه ای را نگه داشته که این حلقه پیمان است که نشانی است از صداقت و وفاداری که اساس زرتشت می باشد.